หน้าแรก

#Autistic Thai and DTH Thailand ดีใจ ที่ข้อเสนอเพิ่มเติมเนื้อหาในร่างแก้ไข...

โพสต์โดย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2018

Autisticthai Network : ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก เข้มแข็ง วันนี้จะขอแนะนำ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดสระบุรี....

โพสต์โดย Autistic Thai Foundation มูลนิธิออทิสติกไทย เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2018

Autistic Thai Family Camp :southern regional #ด้วยรักและใจผูกพัน Colorful Family 20-22 กค 2561 ณ หาดnaiyang ...

โพสต์โดย Autistic Thai Foundation มูลนิธิออทิสติกไทย เมื่อ วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2018

Self Advocacy Group :Autism Network เครือข่ายผู้ปกครองออทิสติก พบ คณะอนุกรรมการร่างกฎหมาย...

โพสต์โดย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอต่อ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย
กรรมการสมาคม ชมรม ผู้ปกครองเด็กพิเศษ ช่วยพิจารณาด้วยครับ วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561 จะไปยื่น ที่สภาการศึกษาและคณะกรรมการอิสระ 10.00น. แสดงความคิดเห็นด้วยครับ
อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์

ข้อเสนอต่อ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย
กรรมการสมาคม ชมรม ช่วยพิจารณาด้วย วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561 จะไปยื่น ที่สภาการศึกษาและคณะกรรมการอิสระ 10.00น. แสดงความคิดเห็นด้วยครับ
อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์

ดาวน์โหลด ข้อเสนอต่อ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย (119 downloads)

ดาวน์โหลด จดหมายกรรมการอิสระ (103 downloads)

 

 

 

Inclusive Education 
ผอ.พรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาขีพพุทธมณฑล นครปฐม ซึ่งเป็น ต้นแบบ วิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้ บุคคลที่บกพร่องทางการได้ยิน ได้รับการศึกษาสายอาชีพ และเข้าสู่การมีงานทำ โดยนศ พิการ ที่จบหลักสูตร ได้งานทำครบร้อยละร้อย. น่าชื่นชม. 
ท่านส่ง clip กิจกรรม “ค่ายส่งเสริมทักษะขีวิต ซึ่งมีทั้ง นักศึกษาพิการ และนักศึกษาทั่วไป เรียนรู้ร่วมกัน เป็น Inclusive Education ที่ชัดเจน สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ. เป็นอีกแนวคิดที่น่าเรียนรู้ครับ 
ขอบคุณ ท่าน ผอ พรอนันต์ ที่อนุญาตให้เผยแพร่ 
ชูศักดิ์ จันทยานนท์ 

 

#ร่างกฎหมายการศึกษาไทย “ทอดทิ้งเด็กออทิสติก”#อย่าทอดทิ้งเด็กและบุคคลออทิสติก เพียงเพราะ คิดว่า.... น่าแปลก...

โพสต์โดย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2018

#การนำยุทธศาสตร์ EQUALสู่การปฎิบัติที่เป็นรูปธรรม 22-24 มิถุนายน2561 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ...

โพสต์โดย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2018

MOU :Alternative Education for Persons with Autism มูลนิธิออทิสติกไทย...

โพสต์โดย Autistic Thai Foundation มูลนิธิออทิสติกไทย เมื่อ 18 มิถุนายน 2018

ขอบคุณกลุ่ม CPและ TRUE ที่ชวนน้องๆกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ในศูนย์เยาวชนสังกัด กรมกิจการเด็กและเยาวชน 30แห่งทั่วประเทศ...

โพสต์โดย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ เมื่อ วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018

#จาก การเรียนรู้ สู่ ผลิตภาพ. From Learning to Productivity อีก หนึ่งโอกาสแห่งการเรียนรู้ “ผลงานการวาดภาพของน้องทิว...

โพสต์โดย Autistic Thai Foundation มูลนิธิออทิสติกไทย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2018

กลุ่มเยาวชน Art Story by Autisticthai เข้าร่วมโครงการ Art of Us ครั้งที่ 2...

โพสต์โดย Autistic Thai Foundation มูลนิธิออทิสติกไทย เมื่อ วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2018

กลุ่มภาคียุทธศาสตร์

มูลนิธิออทิสติกไทย
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย
สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
iFour Technolab Pvt.Ltd